Privacybeleid

 

Preambule

www.belfort-tourisme.com verwerkt persoonsgegevens (hierna de “Persoonsgegevens”) over u wanneer u deze website (hierna de “Site”) gebruikt.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens respecteren wij de privacy en beschermen wij de persoonlijke gegevens van de gebruikers van onze Site.

Dit beleid is bedoeld om u te informeren over de methoden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens en over uw rechten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot de bepalingen die op dit gebied van toepassing zijn, in het bijzonder Wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden, bekend als de “Informatique et Libertés” (Wet Bescherming Persoonsgegevens) in zijn laatste versie en met de RGPD (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

 

Toepassingsgebied van dit privacybeleid

In dit beleid worden de principes en richtlijnen uiteengezet voor de bescherming van Uw Persoonlijke Gegevens, waaronder Persoonlijke Gegevens die op of via de Site worden verzameld.

www.belfort-tourisme.com verzamelt Persoonsgegevens (bijv. online, inclusief per e-mail, of offline); dit beleid is van toepassing ongeacht de wijze waarop de gegevens worden verzameld of verwerkt.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is “identificeerbaar” wanneer hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor hem of haar.

Niet-persoonsgebonden gegevens” zijn gegevens aan de hand waarvan een persoon niet kan worden geïdentificeerd.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van Uw Persoonsgegevens is: Marie-Claude Chitry Clerc 2 Place de l’Arsenal 90000 Belfort; bepaalde technische diensten (hosting, deduplicatie, gegevenskwaliteit, klantenkennis) worden toevertrouwd aan onze technische dienstverleners. Overeenkomstig artikel 28 van de RGPD is deze dienstverlener gebonden aan een strikte vertrouwelijkheidsclausule die elk gebruik van de hem toevertrouwde gegevens verbiedt dat niet in het dienstverleningscontract is voorzien, en die hem verplicht technische en organisatorische maatregelen te treffen die voldoen aan de eisen inzake veiligheid en bescherming van persoonsgegevens.

 

Beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

Wij beschouwen Uw Persoonsgegevens als vertrouwelijk.

Wij trachten redelijke technische maatregelen te treffen om verlies of misbruik van de door u aan ons verstrekte gegevens te voorkomen en om bekendmaking aan onbevoegde partijen te verhinderen.

Ondanks deze maatregelen blijft het Internet echter een open systeem en kunnen wij niet garanderen dat onbevoegde derden deze maatregelen niet kunnen omzeilen of Uw Persoonsgegevens niet voor onwettige doeleinden kunnen gebruiken. Bijgevolg is www.belfort-tourisme.com niet aansprakelijk voor het frauduleus opvragen van Uw Gegevens voor welk doel dan ook.

De Site kan links bevatten naar websites van derden die voor u interessant kunnen zijn.
www.belfort-tourisme.com heeft geen controle over de inhoud van sites van derden of over de praktijken van deze derden met betrekking tot de bescherming van de Persoonsgegevens die zij mogelijk verzamelen. Bijgevolg wijst www.belfort-tourisme.com elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de verwerking door deze derden van Uw Persoonsgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om u op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze derden.

 

Doel van de gegevensverzameling

Wij verwerken uw gegevens geheel of gedeeltelijk met het oog op :

u in staat te stellen door onze Sites en Applicaties te browsen en onze inhoud aan te passen aan uw terminal om uw browse-ervaring te verbeteren;
het onthouden van de informatie die u in formulieren hebt ingevoerd (bv. uw gebruikersaccount);
u in staat te stellen onze inhoud op sociale netwerken te delen;
u in staat te stellen producten of diensten te kopen;
u in staat te stellen interactief en gepersonaliseerd gebruik te maken van de Sites en Applicaties;
om uw behoeften en interesses te identificeren en u de meest geschikte producten en diensten aan te bieden;
om u in staat te stellen een account te openen en te beheren, zodat u toegang krijgt tot alle functies en opties die door de Sites en Applicaties worden aangeboden;
om externe informatie en/of mededelingen te verzenden;
wedstrijden organiseren (contact opnemen met de winnaars, prijzen uitreiken, enz;)
om nieuwsbrieven te versturen, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven door het betreffende vakje aan te vinken,
commerciële aanbiedingen van partners te sturen, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven door het betreffende vakje aan te vinken;
het publiek en het aantal bezoeken aan de Site te analyseren
advertenties weer te geven die op uw interesses zijn afgestemd;
de prestaties van deze advertenties te analyseren;
Verwerk sollicitaties en beheer wervingsbronnen;
De ontvangers van Uw Persoonsgegevens zijn onze eigen managementteams en onze technische dienstverleners.

 

Verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten:

Achternaam;
Voornaam ;
E-mailadres; en
Postadres ;
Geboortedatum; Telefoonnummer
Telefoonnummer; Wachtwoord
Wachtwoord; Geolocatie
Geolocatie ;
IP adres;

En alle andere Persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de hieronder uiteengezette doeleinden.

Cookies en andere tracers
Cookies, of andere soortgelijke identificatoren, zijn bestanden die door een server worden gebruikt voor interactie met de browser. Cookies worden gebruikt om statusinformatie te verzenden wanneer een gebruiker een site bezoekt. Voorbeelden van statusinformatie zijn een sessie-ID, taal, vervaldatum, antwoorddomein, enz. Cookies maken het mogelijk statusinformatie te bewaren voor de duur van hun geldigheid wanneer een browser verschillende pagina’s van een website bezoekt of wanneer de browser vervolgens terugkeert naar de website. Alleen de verzender van een cookie kan de informatie in het cookie lezen of wijzigen. Er zijn verschillende soorten cookies:

sessiecookies, die verdwijnen zodra u de browser of de site verlaat;
permanente cookies die op uw terminal blijven tot hun levensduur is verstreken (maximaal 12 maanden) of tot u ze verwijdert met de functies van uw browser.
U kunt toegang krijgen tot uw cookiebeheerpaneel om het plaatsen en lezen van cookies te configureren.

 

Hoe schakel ik cookies uit?

Browser instellingen
Voor de installatie van bepaalde cookies is uw toestemming vereist. Bij uw eerste bezoek aan de Site zal een informatiebanner worden getoond die aangeeft dat door verder te surfen op de site, de bovengenoemde cookies op uw apparatuur zullen worden geïnstalleerd.

Cookies of tracers stellen u in staat de functionaliteiten van de Site ten volle te benutten. Als uw browser zo geconfigureerd is dat hij alle cookies of tracers weigert, kan dit het gebruik van bepaalde van onze diensten verhinderen, waarvoor Belfort Tourisme niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

 

De formulieren

Abonneren op nieuwsbrieven
Partner nieuwsbrieven
Door dit type nieuwsbrief toe te staan, geeft u de partners van www.belfort-tourisme.com toestemming om u gepersonaliseerde e-mails te sturen, met inbegrip van commerciële aanbiedingen. U kunt zich te allen tijde uitschrijven, maar de maximale bewaartermijn voor uw gegevens is 36 maanden.

Nieuwsbrief
Door dit type nieuwsbrief toe te staan, geeft u www.belfort-tourisme.com toestemming om u gepersonaliseerde e-mails te sturen. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de e-mails die u ontvangt, maar de maximale bewaartermijn is 36 maanden.

Registratie van een gebruikersaccount
U hebt de mogelijkheid om een account aan te maken dat u toegang geeft tot www.belfort-tourisme.com. U kunt zich te allen tijde uitschrijven uit uw persoonlijke ruimte, maar de maximale bewaartermijn van uw gegevens is 36 maanden.

Contactformulier
De gegevens worden doorgegeven door de gebruiker van de site die een opmerking of een verslag wenst te verzenden. De met dit formulier verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar de dienst die verantwoordelijk is voor het beheer van de opmerkingen op de website www.belfort-tourisme.com. De bewaringstermijn van uw gegevens bedraagt maximaal 36 maanden.

 

Uw rechten

Overeenkomstig de bepalingen van de verordeningen die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens, hebt u met name het recht op toegang tot en rectificatie en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben en het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een gestructureerd elektronisch formaat (portabiliteit).

U hebt ook het recht om op legitieme gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons uw verzoeken per post te sturen naar het volgende adres Belfort Tourisme – 2 Place de l’Arsenal – 90000 BELFORT of rechtstreeks via ons contactformulier.

Wij verbinden ons ertoe om binnen een maand na ontvangst van het verzoek op deze verzoeken te antwoorden. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal ontvangen verzoeken.

In geval van een geschil over de uitoefening van uw rechten kunt u een klacht indienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

 

Bewaring van gegevens

Wij bewaren Uw Persoonsgegevens slechts gedurende een periode die noodzakelijk is en in verhouding staat tot het doel waarvoor ze zijn verzameld, d.w.z. gedurende maximaal 3 jaar vanaf de laatste uitwisseling die U met ons heeft gehad en die op Uw initiatief heeft plaatsgevonden (met name het inloggen op Uw account).

Na het verstrijken van de bovenvermelde termijnen zullen uw gegevens voor statistische doeleinden worden geanonimiseerd of louter worden gewist.

 

Bijwerking van dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd of aangepast.

U wordt verzocht het regelmatig te raadplegen.

Belfort Toerisme

Voor meer praktische informatie over de uitoefening van uw rechten, raden wij u aan de website van de Commission Nationale Informatique et Libertés te raadplegen, meer bepaald de pagina https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits

Laatste wijziging: 03/12/2018